Test Test Test

Eesti keele õppekava

Õppekava: Eesti keele madalama kesktaseme kursus mitte-eestlastele
Õppekavarühm: 0231 Keeleõppe õppekavarühm
Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppija omandanud eesti keele oskuse tasemel A2.2.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab kirjeldada oma praegust eluolu ja tulevikuplaane;
• tuleb toime eesti keeles asjaajamisel pangas või poes, kohvikus ja külas;
• leiab vajaliku spetsiifilise teabe tavalisele tarbijale mõeldud lihtsatest
meediatekstidest;
• kirjutab näidise järgi ametikohale kandideerimiseks avalduse ja/või CV;
• teab erilisemaid fakte Eesti huvitavamate kohtade, ajaloo, kultuuri, tavade jms kohta.
Sihtrühm:
● mitte-eestlased
Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamise tingimuseks on kuulumine
sihtrühma. Kursus sobib inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ning oskusi eesti keele
kohta nimetatud tasemel.
Õppe maht: 40 tundi auditoorset tööd.

Õppekeskkond: Koolitusklass on varustatud vajalike koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm) ja sobib täiskasvanute koolitamiseks.
Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 12 inimest.
Õppesisu:
1. Sissejuhatus
2. Minu minevik ja olevik
3. Minu tulevikuplaanid
4. Linnas asju ajamas
5. Poes, kohvikus ja külas
Tähtpäevade tähistamine, mida kinkida? (GR: omadussõnade võrdlusastmed).
6. Elukeskkond ja tervis
7. Vaba aeg
8. Meedia
Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades ja mõistab lühemaid tekste. Oskab leida
eeldatavat spetsiifilist teavet kergematest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid,
tööpakkumised, kataloogid, menüüd, sõiduplaanid). Oskab kirjutada lihtsat kirja ja avaldust
tööle kandideerimiseks.
Õppemeetodid:
Loengud, dialoogid, rollimängud, individuaalne töö, video kasutamine, kuulamisülesanded,
paaristöö - omandamaks uut sõnavara, vestlusoskust ja arendamaks kaasarääkimise
initsiatiivi.
Õppematerjalid:
Lektor kasutab õpetamisel:
1. M.Pesti, H.Ahi „E nagu Eesti“ eesti keele õpik algajatele, Tallinn 2015 + CD
2. Eesti keele eksami käsiraamat B1 tasemele
3. A.Valmis, L.Valmis „Lihtne eesti keele grammatika“ Tallinn, 2005
4. M. Sooneste „Vestlusi igapäevastest asjadest“ Tallinn 2007
5. Lektori koostatud materjal, töölehed
Hindamine, nõuded õppe lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:
Õppija on kohustatud läbima vähemalt 75% õppekavast ja sooritama osaoskuste kirjaliku
kontrolltöö. Kontrolltöö tuleb sooritada vähemalt 50% ulatuses - rahuldavalt: („arvestatud“, „mittearvestatud“). Kirjalikus kontrolltöö hinnatakse kõiki osaoskusi ja õppekavas väljatoodud õpiväljundeid.
Õppijale väljastatakse kursuse lõpetamisel tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
Hindamismeetodit:
1. Kirjalik kontrolltöö
Hindamiskriteerium:
Kontrolltöö tuleb sooritada vähemalt 50% ulatuses - rahuldavalt (arvestatud, mitte-arvestatud). Kontrolltöös hinnatakse kõiki osaoskusi ja õppekavas väljatoodud õpiväljundeid.
2. Suuline vestlus
Hindamiskriteerium:
Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.
Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitajal on filoloogiline kõrgharidus ja suur töökogemus täiskasvanute eesti keele õpetamisel.