Eesti keel (40 t.) (õppekeel vene keel)

Kestus ja aeg: 40 tundi auditoorset tööd

Sihtrühm: mitte-eestlased.

Eesmärk: suhtlemisoskuste (kuulamine, rääkimine) edasi arendamine.

Õppesisu:
1. Sissejuhatus
2. Minu minevik ja olevik
3. Minu tulevikuplaanid
4. Linnas asju ajamas
5. Poes, kohvikus ja külas
Tähtpäevade tähistamine, mida kinkida? (GR: omadussõnade võrdlusastmed).
6. Elukeskkond ja tervis
7. Vaba aeg
8. Meedia
Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades ja mõistab lühemaid tekste. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist teavet kergematest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, kataloogid, menüüd, sõiduplaanid). Oskab kirjutada lihtsat kirja ja avaldust tööle kandideerimiseks.

Grammatika: asesõna kasutamine, põhi- ja järgarvud, käänded, tegusõna, ma- ja –da infinitiiv, omadussõna ja nende võrdlusastmed.

Toimumise aeg: 2020