Test Test Test

Õppekorralduseeskiri

Tartu Haritlaste Liidu (THL) Koolituskeskuse kursusele on võimalik registreeruda:

 koolituskeskuse kodulehel (www.thl.ee) soovitud kursuse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt.
 saab registreeruda ka telefoni teel teatades oma soovi ja registreerumiseks vajalikud andmed. Helistada saab tel 53451345.
 võimalik saata sooviteade oma andmetega ja kontakt tel numbriga meili teel aadressile marpod@gmail.com või thl@thl.ee


Soovija saab küsida infot kursuse kohta - nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Umbes 1 nädal enne kursuse algust helistatakse osalejatele, et kinnitada osalust. Peale seda saadetakse osalejatele arve koolituse eest. Arve tuleb tasuda enne kursuse algust. Pikkade kursuste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel kokkulepe alusel. Maksegraafiku korral tuleb viimane makse tasuda enne kursuse lõppu. Enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik informatsioon (kursuse tunniplaan, toimumiskoha aadress, juurdepääsutingimused jm.)

Õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus (80 %) koolituse kohta tunnistust ei saa.

Osalejale, kes teatab oma loobumisest vähemalt 2 päeva enne kursuse algust tagastatakse tasutud õppemaks. Koolitusest loobumisel kursuse jooksul õppemaksu ei tagastata.
Koolitusel puudumisel mõjuva põhjuse tõttu (terviserike või muu), tuleb pöörduda koolituskeskuse personali poole.

THL Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Registreerujate vähese arvu tõttu on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Alates 01.01.2016 jõustus Tulumaksuseaduse muudatus, kus käsitletakse tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt.

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud. (TMS § 26 lg 1)

Õppija täienduskoolituses osalemise kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. (TMS § 26 lg 2’)

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. (TMS § 26 lg 2’)

Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune. (TMS § 26 lg 2’)

Õppetegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppetegevuse kvaliteedi parandamise eesmärgil kogutakse koolitusel osalejatelt tagasisidet õppekavade sisu ja ülesehituse, koolitajate pädevuse, koolitusmaterjalide ja õppekeskkonna kvaliteedi kohta.

Lõpetamise tingimused

Osaleja lõpetab kursuse ja saab lõputunnistuse, kui ta on osa võtnud vähemalt 80% loengutest ja praktikumidest ning sooritanud edukalt lõputöö. Lühikoolitusete läbinud ning need, kelle õpitulemust ei ole hinnatud, saavad tõendi.